Over ons

netwerk-wmo-raden-rivierenlandMissie Netwerk Wmo-raden Rivierenland
Het organiseren van samenwerking tussen de Adviesraden sociaal domein, zodat binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugd- en de Participatiewet burgers naar vermogen kunnen deelnemen in de samenleving.

Visie
Adviesraden sociaal domein adviseren gemeenten over de wijze waarop decentralisaties in het kader van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet het best uitgevoerd kunnen worden om burgerparticipatie te bevorderen en te borgen. Binnen deze Adviesraden is veel expertise aanwezig en is de betrokkenheid groot. Omdat het aandachtsgebied van Adviesraden echter breed en complex is, vergt effectieve deelname aan een Adviesraad veel tijd en energie van haar leden: zij moeten hun kennis up-to-date houden, hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden, adviezen bij stakeholders onder de aandacht kunnen brengen, etc.

Doordat het Netwerk een platform biedt waarbinnen uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvindt, zowel onderling als met stakeholders – zoals met vertegenwoordigers van gemeenten en ervaringsdeskundigen –  biedt het Netwerk deelnemende Adviesraden de mogelijkheid om effectiviteit en efficiency te vergroten.

Doelstelling
De doelstelling van het Netwerk is vastgelegd in een Intentieovereenkomst die door de adviesraden van alle tien gemeenten in Rivierenland in november 2013 ondertekend werd. De doelstelling luidt als volgt

a. Burgerparticipatie op regionaal niveau vorm te geven;
b. Kennis te delen en kennis uit te wisselen tussen Wmo-raden en betrokken (on)georganiseerde burgers;
c. Versterking van WMO-raden